تیم پزشکی

پزشکانی که با این مجتمع پزشکی همکاری دارند دو دسته هستند:

  • یک دسته پزشکانی که مطب و کیلینیک دائم در این مجتمع پزشکی دارند و به تفکیک در سایت معرفی شده اند و
  • یک دسته پزشکانی که جهت انجام اعمال جراحی بیماران با مرکز جراحی محدود همکاری دارند و مطب اصلی آنها در خارج از این مجتمع میباشد که بیش از هفتاد جراح متخصص و فوق تخصص میباشند  .